Algemene Voorwaarden

Om de Algemene Voorwaarden te downloaden klik hier: Algemene Voorwaarden The Crown


Artikel 1 – Leeftijd


1.1

Door gebruik te maken van de diensten bevestigt en garandeert u
dat u 18 jaar of ouder bent. Onze webshop, met al haar inhoud, is uitsluitend bestemt voor volwassenen.

1.2

Alle producten in onze webshop zijn legaal in nederland. Wij kunnen geen enkele informatie verstrekken over de juridische status van een product in een ander land. U aanvaardt de verantwoordelijkheid om u zelf te informeren over uw lokale wetten, import en aangepaste regelgeving voor het bestellen en bevestigt dat de invoer naar het land van de bestelde producten legaal is. Door een bestelling in onze webshop gaat u akkoord met alle verantwoordelijkheden ten aanzien van de rechtmatigheid van de producten die aan u worden geleverd.

1.3

U verplicht zich om alle instructies op de site op de juiste wijze te volgen, zoals
ondermeer het verschaffen van juiste, accurate, up-to-date en volledige persoonlijke
gegevens over uzelf.

1.4

U verplicht zich om uw persoonlijke gegevens binnen tien dagen te updaten in
het geval dat zich enige wijzigingen voordoen.

Artikel 2 – Levering

2.1

Met inachtneming van hetgeen wettelijk verplicht is zal de verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaats heeft bericht.

2.2

Zolang de verkoper jegens de koper niet in verzuim is, is deze niet gehouden
tot vergoeding van de bij de opdrachtgever ontstane schade, welke voor
deze eventueel voortvloeit uit het overschrijden van de opgegeven leverdatum.

2.3

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf het magazijn van de
verkoper.

2.4

Het is de verkoper toegestaan de te leveren zaken in gedeelten te leveren.
Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.
Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de verkoper bevoegd elk
gedeelte afzonderlijk te factureren.


Artikel 3 – Prijs(wijzigingen)

3.1

De bij de totstandkoming van de overeenkomst overeengekomen prijzen, zijn
gebaseerd, op de ten tijde van de totstandkoming bekende gegevens en gelden
inclusief btw.

3.2

Indien zich, na de totstandkoming van de overeenkomst tussen de verkoper en koper
omstandigheden, ter zake van de kostprijsfactoren, voordoen die een wijziging van de
overeengekomen prijs rechtvaardigen, dan is de verkoper gerechtigd de prijs
dienovereenkomstig te wijzigen. Behoudens in geval de prijswijziging een verhoging
van meer dan 10% bedraagt, heeft de koper bij wijziging van de prijs door de verkoper
niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.3

Onder kostprijsfactoren zijn in elk geval te verstaan de prijzen van materialen,
grondstoffen, verpakkingen, van derden te betrekken zaken, belastingen, heffingen,
vrachtprijzen, valutawijzigingen, assurantiepremies, terwijl daarenboven, indien
overheidsmaatregelen worden afgekondigd, die resultaten ten gevolge hebben, welke
niet als normale handelsrisico’s zijn aan te merken, verkoper gerechtigd zal zijn
dienovereenkomstig toeslagen op de prijzen te berekenen.


Artikel 4 – Wijzigingen in de te leveren zaken

4.1

De verkoper is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst
omschreven zaken, zonder dat de koper het recht heeft de overeenkomst te
ontbinden, indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of
bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke
wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een
verbetering betekenen.

Artikel 5 – Overmacht

5.1

In geval van overmacht is de verkoper gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst
zolang op te schorten tot de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer
voordoet.

5.2

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede omstandigheid,
welke in redelijkheid niet voor risico van de verkoper behoort te komen. Vertraging
bij of wanprestatie door (toe)leveranciers, algemeen gebrek aan benodigde
grondstoffen en andere voor de levering benodigde zaken, vervoersmoeilijkheden,
stagnatie bij de invoer van de te leveren zaken, bedrijfsstoringen, overmatig
ziekteverzuim, werkstakingen en overheidsmaatregelen en -bemoeienissen geld
en zeer uitdrukkelijk als overmacht.

5.3

Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden alsmede in geval vast
komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, kunnen de verkoper en koper
een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan
verbonden gevolgen.

5.4

Indien de verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of in staat is om gedeeltelijk aan haar verplichtingen te
voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk
te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde dan wel
leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
De verkoper behoudt het recht zich op overmacht te beroepen, zelfs indien de daartoe
veroorzakende omstandigheid intreedt nadat de uitvoering van de overeenkomst door
de verkoper (gedeeltelijk) voltooid hadden moeten zijn.

Artikel 6 – Controle en reclame

6.1

De koper is gehouden de gekochte zaken bij aflevering, doch in ieder geval binnen
3 werkdagen na ontvangst, te (laten) controleren en na te gaan of het geleverde
beantwoord aan hetgeen is overeengekomen.

6.2

Onjuistheden, onvolledigheden en/of gebreken met betrekking tot de afgeleverde
zaken, welke na ontvangst, door de koper worden geconstateerd dienen onmiddellijk,
middels e-mail,telefonisch of fax, ter kennis van de verkoper te worden gesteld.

6.3

Niet zichtbare gebreken dient de koper tevens binnen 8 werkdagen na ontdekking,
doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering per e-mail,telefonisch, of per fax, te
melden aan de verkoper.

6.4

Reclames welke de verkoper meer dan 30 dagen na ontvangst door de koper van de
geleverde zaken bereiken, zullen door haar niet meer in behandeling worden
genomen en hebben verval voor de koper van ieder aanspraak tot gevolg.

6.5

Tijdige controle en reclame schorten de verplichting van de koper tot afname en
betaling van de te leveren en/of geleverde zaken niet op. De afgeleverde zaken kunnen
slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper worden
geretourneerd.

Artikel 7 – Retour voorwaarden

7.1

Zorg ervoor dat alle kwetsbare producten op passende wijze worden verpakt voor
transport. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige defecte anders dan hoe
het oorspronkelijk werd verkocht/verstuurd.

7.2

Alle producten die bestemd zijn voor retour zullen alleen als onbeschadigd, schoon en
compleet worden aanvaard. Verder hebben we de voorkeur aan producten die
compleet zijn met de originele verpakking intact waar mogelijk.

7.3

De koper heeft het recht het product met originele onbeschadigde verpakking binnen een periode van 14 dagen beginnende vanaf de dag van ontvangst, zonder enige reden retour te sturen.

7.4

Voor het retour sturen van defecte producten direct na levering neemt u direct contact op via mail met onze klantenservice, vermeld in de mail het bestelnummer en voeg een foto toe van het defecte product.Na beoordeling van onze klantenservice sturen wij u een retourformulier en verdere instructies voor het retourneren van het beschadigde product.

7.4.1

Voor het retour sturen van defecte producten na levering en gebruik in de garantieperiode neemt u contact op met onze klantenservice voor verdere instructies, u kunt het product dan retour sturen en wij zullen het product dan proberen te repareren, en als dat niet meer mogelijk is vervangen.

7.5

Uitgesloten van het retourrecht zijn producten zoals,

7.5.1  Voedingssupplementen met verbroken zegel.
7.5.2  Tabak met een verbroken zegel.

7.6

Als er gebruik wordt gemaakt van het retourrecht en er sprake is van een geld terug regeling tussen koper en verkoper dan wordt het creditbedrag uiterlijk 14 dagen na retour overgemaakt op de rekening van de koper.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1

De verkoper is jegens de koper niet aansprakelijk voor schade (directe hetzij
indirecte) en/of enig nadeel voortvloeiend uit de door de verkoper afgeleverde zaken,
behoudens in geval dat deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van
de verkoper.

8.2

In geen geval echter is de verkoper aansprakelijk voor schade in de vorm van
omzetderving, bedrijfsschade en/of andere gevolgschade.

8.3

Mocht, met inachtneming van hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel bepaald,
blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van de verkoper dient
te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van de verkoper zijn beperkt tot een
zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat
met de ter zake van de afgeleverde zaken overeengekomen prijs en zal in geen geval
hoger zijn dan de overeengekomen prijs.

8.4

Indien de verkoper ter zake van schade en/of enig nadeel, waarvoor zij krachtens de
overeenkomst met de koper en/of deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een
derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de koper haar ter zake volledig vrijwaren en de
verkoper alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

8.5

De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van de verkoper berust op de koper, welke door deze wordt aanvaard.

Artikel 9 – Garantie

9.1

In de garantievoorwaarden van een product wordt beschreven waar een product aan moet voldoen als deze onder normale omstandigheden wordt gebruikt. Onder garantie vallen alleen producten die defect zijn geraakt in de garantieperiode door een oorzaak niet te wijten aan het normaal gebruik van het product door de koper. Producten vallen niet onder garantie als er wijzigingen aan het product zijn aangebracht, als er sprake is van incompetent gebruik, of niet gebruikt zoals in de handleiding voorgeschreven staat, of als er sprake is van slecht onderhoud van het product.

9.2

De garantieperiode is van product tot product verschillend, zo is er op elektrische producten een fabrieksgarantie, dit houd in als een product defect raakt zullen wij deze retour sturen naar de leverancier.   Op voedingssupplementen kunnen wij geen garantie geven omdat de werking van voedingssupplementen bij ieder een andere werking heeft, en het effect kan door de koper beïnvloed worden.Mocht je over een voedingssupplement ontevreden zijn laat het ons toch even weten.

9.3

Ons garantiebeleid houdt in dat als een product onder de garantievoorwaarden en binnen de garantieperiode valt, je het product kunt terug sturen, en wij het product proberen te repareren en als dat niet mogelijk is, het product te vervangen. Het is niet mogelijk om geld retour te ontvangen voor producten die onder het garantiebeleid vallen.


Artikel 10 – Wijzigingen van de voorwaarden

10.1

De verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van
inwerkingtreding. De verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper
toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden
wijzigingen jegens de koper in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt. Cookies

Log in

Megamenu

Jouw winkelwagen

ER ZIJN GEEN ITEMS MEER IN UW WINKELWAGEN